Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Toften afholdt d. 19. april kl 10,00 hos Stephan og
Referat af møde med Middelfart kommune afholdt d. 11. maj kl 10,00 på Nørre Åby Rådhus

Tilstede: Hans Bak, Jesper Aagaard, Ole Gottrup, Stephan Randahl Bjerre

Fraværende: Klavs Moesgaard Hansen

1. Valg af referent : Ole

2. Underskrivning af sidste mødereferat

Er sket forud for

Bestyrelsen konstituerede sig med Stephan Randahl Bjerre som valgt formand, Jesper Aagaard som kasserer og Ole Gottrup som sekretær.

3. Regnskab

Ingen restancer. Følger budgettet.

4. Vedligehold af arealer

Efter tilbud fra gartnere valgtes den billigste som er en anden end i 2015. Vores Gartner Hedder i 2016:

Tolstrup Anlægsgartner
Tolstrupalle 18
7000 Fredericia
Christoffer Lund tlf. 2395 9638

5. Jord fra byggepladser

Grundejerforeningen vil på hjemmesiden gøre opmærksom på at alt jord fra f.eks. haver og byggeri skal holdes inden på egen grund. Der er problemer en del steder hvor jord ligger på nabogrund, på fællesarealer, grønne områder og stier.
Det vil blive nødvendigt med en hyppig opfølgning for at undgå at Grundejerforeningen skal bekoste genopretning af grønne områder og stier.

6. Fra generalforsamling:

7. Ledningskort, Nyt fra TreFor

TreFor leverer et kort over ledningsnet for hele lokalplanen. Ved yderligere behov kan GT få adgang til hjemmesiden med alle ledningsføringer.

Det er kontrolleret at GT kun betaler for egen strøm.

8. Kommunen har en APP til fejlmelding plus Borgertips APP

9. Overdragelser.

Der er afholdt et møde med Kommunen med følgende konklusion:

Dagsorden v møde med Middelfart kommune d 11 maj 2016:
Overførsel af fælles arealer

Tilstede: Kenneth Hermansen - Middelfart kommune, Jørgen Knudsen - Middelfart kommune, Jesper Aagaard, Klavs Moesgaard Hansen, Ole Gottrup, Stephan Randahl Bjerre

Fraværende: Hans Bak

Det blev besluttet at spørge de udstykkende lodsejere om hvilke arealer og vænger de ønsker overført til Grundejerforeningen nu.

For disse arealer vil Grundejerforeningen bede grundejerne på de pågældende vænger udarbejde en mangelliste som sendes til Grundejerforeningen.

Herefter vil Grundejerforeningen videresende de relevante punkter til Kenneth Hermansen Middelfart kommune. Kenneth vil herefter besigtige de berørte områder og komme med en anbefaling til Grundejerforeningen.

Grundejerforeningen vil derpå kontakte lodsejere og grundejere med de spørgsmål og problemer det måtte være.

På det grundlag træffer Grundejerforeningen beslutning om overdragelser.

10. Legepladsudvalg

Legepladsudvalg består af Malene Mikkelsen Rebecca Langevænget 2 og Joachim Langevænget 7. Gruppen kan søge råd hos bestyrelsen efter eget ønske.

11. Dæksler over kloakker

Er rettet. Ingen aktuelle problemer p.t.

12. Sti på Stenbidervænget mail fra Torben Jensen

Stien ifølge lokalplanen etableres af kommunen henover fællesarealet når den engang etableres.

13. Næste møde

6/6 2016 kl. 10.00 hos Stephan. Stephan indkalder .

14. Evt

Ønsker og problemer omkring skel træer mellem Laksevænget og Langevænget blev diskuteret. Problemet blev diskuteret med kommunen.

Træerne står i skel mellem på den ene side 5 grundejere og GT.

Alle evt. omkostninger herved til f.eks. klipning, fjernelse af træer plantning af nye og til et evt hegnssyn skal således fordeles med 50% til hver. Hegnssyn alene løber i 2000 til 4000 kr.
GT tager kontakt til berørte grundejere på Laksevænget og Langevænget for at se om der kan opnås en løsning.