Dagsorden, bestyrelsesmøde mandag, den 6. juni 2016, kl. 10.00 hos Stephan

1. Valg af referent

Ole

2. Underskrivning af sidste mødereferat.

OK

3. Siden sidst:

4. Økonomi:

Der udsendes opkrævninger til medlemmerne i juni 2106.

5. Igangværende og kommende arbejdsopgaver - herunder:

6. Netbank - betalings løsninger. Der skal være mulighed for at betale med både MobilePay og Swift. Det drøftes videre med Middelfart Spks

7. Henvendelse fra Kai Hansen, Kærvangen 22: Ved besigtigelse af volden både mod Kaj Hansens grund og volde langs de grønne stier ser det ud til at GT skal slå en del af disse volde. Gartneren kontaktes.

8. Henvendelse fra Malene og Steen ang. overdragelse af fællesareal mellem Laksevænget og Langevænget: Der er endnu nogle forhold som skal undersøges inden fællesarealet kan overdrages.

9. Hegn mellem Laksevænget og Langevænget: Beboerne på Laksevænget og Langevænget er ikke enige om hvordan træer i skel skal holdes beskåret. Ligesom der ikke er enighed om hvem der skal betale for beskæringen og vedligeholdelse af hegnstræer i skel. Uenigheden går både på hvem der skal betale før arealerne overdrages til GT og efter at overdragelse har fundet sted. Forholdet kompliceres af at lodsejer gratis afleverer grønne arealer incl. hegn til GT medens det er kommunen der anlægger de grønne arealer. GT tager kontakt til kommunen igen omkring reglerne.

10. Overdragelse af Sildevænget: Beboerne på Sildevænget har udpeget 3 stykker græsfortov som ikke er pænt anlagt. Lodsejer beder en gartner etablere disse fortove.

11. Status på vedligehold af arealer: Efter en rundgang i vængerne kan det konstateres at der er steder hvor græsslåningen ikke er tilstrækkelig. GT kontakter gartneren for at få tilpasset aftalen.

12. hvad gør vi:

Ved rundgangen i vængerne konstateredes nogle forhold som det er nødvendigt at reagere på. Især placering af jord udenfor egen grund. GT rundsender en mail til grundejerne.

13. status fra legepladsudvalget: Det har ikke være nogen aktivitet endnu.

14. Tid og sted for næste møde: Tirsdag d 23 August 2016 kl 10 på Langevænget 2

15. Eventuelt

Joomla templates by a4joomla