Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt mandag d. 10. okt. 2016 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Klavs, Chris, Jesper og Ole
Ref.: Ole

Dagsorden:

1. Formalia

- Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Chris Nørregaard som indtræder i stedet for Hans Bak.

2. Siden sidst

3. Økonomi

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver

- Henvendelse fra Munch Asfalt angående "revner i asfalten" udskydes til næste bestyrelsesmøde.

- Bestyrelsesansvarsforsikring. Skal vi have en sådan - hurtigst muligt? Et tilbud fra NEM forsikring på ca. 2000 kr pr år accepteres.

- Ang. henvendelsen fra Sildevænget 4.

Skal vi opfordre kommunen til (på vegne af alle grundejerne) at de ændrer på deres tolkning af bestemmelsen i lokalplan nr. 137, hvor der står: §7 stk. 1 litra 2: ... Ved åben-lav bebyggelse, herunder garager, carporte o.l., skal der endvidere holdes en afstand på min. 4 meter til vejskel. Det besluttes, at der rettes henvendelse til kommunen ang. tolkningen.

- Popler. Status?

Der er meget forskellige opfattelser af hvad der er ønskværdigt. Og spørgsmålet er principielt for området. Derfor udsættes problematikken til drøftelse nå næstkommende generalforsamling.

- Volde. Status?

Bestyrelsen tager kontakt til de grundejere som har lagt jord til volden for at høre deres indstilling til voldenes fremtid og vedligeholdelse. Ligeledes undersøges det hvor mange m3 jord der evt. skal køres væk for at det bliver muligt at slå græsset på dette grønne område. Samt prisen for bortkørsel og jævning af dette grønne område en gang for alle.

- Overdragelse af Sildevænget. Efter en inspektionstur med en repræsentant for vænget, blev Sildevænget godkendt til overdragelse til Grundejerforeningen, så snart en "skæv" lygtepæl på hjørnet ud for nr. 15 rettes op.

5. Tid og sted for næste møde

- Mandag d. 21. november kl. 10 på Laksevænget 4

Joomla templates by a4joomla