Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt tirsdag d. 22. nov. 2016 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Klavs, Chris, Jesper og Ole
Ref.: Ole

Dagsorden:

1. Formalia

2. Siden sidst

3. Økonomi:
Enkelte medlemmer mangler endnu at betale kontingent.

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver

4.1. Bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen er tegnet med virkning fra 17. okt. 2016. Forsikringsselskabet skal have besked ved hvert formandsskifte.

4.2. Jævning af volde status:
En henvendelse til grundejerne som grænser op til volden viser at de ikke er interesseret i at volden fjernes helt. Samtidig vil de ikke betale noget til at gøre volden vedligeholdelses venlig.
Bestyrelsen har besluttet at gøre volden klippe venlig. Dvs få fjernet jord og udjævnet volden så meget at græs bliver nemt at slå. Fjernelse af jord og såning af græs forsøges gennemført i dette efterår.

4.3. Kommunens svar på spørgsmål:
GT har rettet en generel henvendelse til kommunen og fået disse svar på de stillede spørgsmål

Spørgsmål 1: Er der de samme regler i kommunens andre lokalplaner.
Spørgsmål 2: Tolkes reglerne ligeså stramt i alle andre parcelhusområder.
Spørgsmål 3. Er sket en ændring i kommunens praksis de seneste 5 år.
Spørgsmål 4. Hvad ligger der i ”o.l.”
mht til Legehuse, sandkasser, gyngestativer, klatrestativer, trampoliner, ting som efterhånden har karakter af store konstruktioner.
Svar:
1. Der findes forskellige bestemmelser om byggelinjer i de forskellige lokalplaner, men ofte et afstandskrav fra skel herunder også vejskel ofte 4 – 5 meter
2. Når der står garager, carporte og lignende menes der alt byggeri der skal registreres
3. Der er ikke ændret praksis i forhold til opfølgning af byggeri
4. O.l. er alt byggeri der skal registreres så vi vil ikke se på gyngestativ, sandkasse eller trampolin.

Som vedtaget tidligere vil GT ikke gå ind i sager på private grunde.

4.4. Anonym henvendelse:
GT har via kommunen modtaget kopi af et anonymt brev stilet til borgmesteren.
Bestyrelsen agter ikke, ligesom kommunen, at foretage sig yderligere desangående.

4.5. Overdragelse Stenbidervænget:
Formanden tager kontakt til beboerne på Stenbidervænget mhp. at få synet vænget inden overdragelse.

5. Tid og sted for næste møde:
Mandag d. 9. jan. 2017 kl 16 på Laksevænget 4

6. Eventuelt

6.1. Nye grundejere vil få ”Brev fra Grundejerforeningen” vedlagt som bilag til købsaftalen.

6.2 GT tager kontakt til Munch asfalt vedr. deres henvendelse om revner i asfalten.

6.3 Lodsejeren har fået rettet lysmasten op på Sildevænget som aftalt ved overdragelsen.

Joomla templates by a4joomla