Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt tirsdag d. 2. feb. 2017 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Chris, Jesper og Ole
fraværende: Klavs
Ref.: Ole

Dagsorden:

1. Formalia

2. Siden sidst

3. Økonomi:
7 medlemmer mangler endnu at betale kontingent for 2016.

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver

4.1. Jævning af volde:
Entreprenøren til fjernelse af jord og såning af græs er bestilt til at udføre arbejdet i foråret 2017.

4.2. Overdragelse Stenbidervænget:
2 personer fra bestyrelsen har sammen med 2 beboere på Stenbidervænget gennemgået vænget med henblik overdragelses til Grundejerforeningen.
Følgende bemærkninger kom frem og er løst som beskrevet nedenstående:
Stander med gadelampe mellem nr 4 og 6 er skæv: Rettes op når byggeriet på nr 2 og 4 er afsluttet.
Skiltning: Det er ikke en del af byggemodningen. Kommunen skal give tilladelse og opsætning af skilte aftales med kommunen.
Asfalt omkring rist, overkørsel og en lunke v overkørsel: Afhjælpes næste gang der kommer asfalt maskiner på Toften. Formodentlig i marts/april 2017.
Græsslåning v vendeplads: Udføres når byggematerialer er væk.
Sandfang i rensebrønde: en slamsuger har udført det.

4.3 En beboer mener at GT skal holde regnskab med og oprette arkiv over vejopbygning, asfalttykkelse kantstentype, drænplacering, rendestensbrønde m. m. og ledninger af enhver art:
Alt materiale ligger arkiveret hos den bevilgende og tilsynsførende myndighed, nemlig kommunen. GT er ikke ledningsejer. Ved fremtidige gravearbejder skal entreprenøren selv søge oplysninger i LER.DK som alle ledningsejere rapporterer ind til. Det er ikke GT´s opgave at føre arkiv over byggemodningsarbejder..

4.4 Etablering af sti fra Stenbidervænget forbi Sildevænget og Sperlingvænget kommer når kommunen etablerer de grønne områder.

4.5 Overdragelse af Langevænget og Laksevænget igangsættes nu.

4.6 Henvendelse fra en beboer omkring placering af skur på grunden:
Der henvises til GT´s referat af 22. nov. 2016. Som vedtaget tidligere vil GT ikke gå ind i sager på private grunde. Det er kommunen som her er myndighed.

5. Tid og sted for næste møde:
Mandag d. 6. marts 2017 kl 16 på Laksevænget 4

Der indkaldes til generalforsamling d. 20. marts 2017 kl 19. Sted og dagsorden følger.

6. Eventuelt

Joomla templates by a4joomla