Udskriv

Der blev afholdt generalforsamling for grundejerforeningen ”Toften” onsdag den 28. marts kl. 17 på Solbakkegården, Assensvej 156, 5500 Middelfart.

Fremmødt:
For bestyrelsen: Jesper Aagaard og Jespers sekretær Vicki Christensen, Malene Mikkelsen, Stephan R. Bjerre og Jens Martin Ølgaard.

Michala R. Bjerre, Steen N. Mikkelsen, Rasa Petkeviciute samt Henriette Thygesen og Lars Rasmussen.

Afbud: Inge Nørgård

Referat: Stephan

Dagsorden var følgende:

1: Valg af dirigent

2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3: Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

4: Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

5: Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud

6: Valg af formand. Følgende er på valg: Jesper (genopstiller)

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Følgende er på valg: Malene, Stephan, Martin og Inge (alle genopstiller)

8: Valg af revisor. Følgende er på valg: Peter (genopstiller)

9: Evt. valg af administrator, jf. § 19, stk. 2

10: Eventuelt

1:
Jesper bød velkommen og Vicki blev valgt til dirigent. Hun fik ordet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.

2:
Jesper fik igen ordet, og aflagde beretning for det forløbne år: Der har ikke været megen aktivitet i årets løb. Bestyrelsen konstituerede sig ved et møde d. 7.juli, og har ikke holdt flere møder.
a: Det er besluttet, at græsslåning på alle fællesarealer i fremtiden varetages af Holmegaard Gartner og Haveanlæg, Brenderup.
b: Det er besluttet, at snerydning på vejene i fremtiden varetages af Kim Jacobsen, Middelfart.
c: Toftenmiddelfart har fået egen hjemmeside. Her samles al info vedr. foreningen.

3:
Malene fik ordet, og kunne fortælle, at revisor havde set og godkendt regnskabet for 2011.

4:
Der var ingen forslag indkommet.

5:
Malene kunne fortælle, at revisor havde set og godkendt budget for 2012. Kontingent for 2012 fastsættes til 1000,-. Malene sørger for at udsende opkrævning for 2012 bidrag medio september. Da indtægterne således bliver anderledes end forventet, regulerer vi budgettet for 2012.

6:
Jesper genopstiller, og blev enstemmigt valgt.

7:
Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller, og blev alle enstemmigt valgt. Også Jan Zederkof genopstiller som suppleant. Også han blev enstemmigt valgt.

8:
Peter genopstiller, og blev enstemmigt valgt. For både formand, bestyrelse og revisor gælder ifl. vedtægterne, at de vælges for et år ad gangen.

9:
Det blev besluttet, at grundejerforeningen ikke på nuværende tidspunkt ønsker en administrator.

10:
Følgende blev diskuteret under Eventuelt:
a: Græsslåning af de tomme grunde på Laksevænget / Langevænget. Jesper Aagaard og Steen Mikkelsen sørger for, at de slås ned to gange i løbet af sommeren. Og gerne en gang før frøspredningsperioden.
b: Det har tidligere været diskuteret, hvad vi gør ved det levende hegn og træerne mellem Langevænget og Laksevænget. Lige nu gør vi ikke noget.
c: Det blev diskuteret, om der skal etableres en legeplads i området, eventuelt en grillplads med borde og bænke. Generalforsamlingen opfordrer alle der ønsker en sådan til at sende forslag til bestyrelsen, der vil sørge for, at disse lægges på hjemmesiden, så vi senere kan diskutere de indkomne forslag.
d: Der har stået en del vand på nogle af de ubebyggede grunde samt på nogle af fællesarealerne i løbet af vinteren. Der er enighed om, at noget af vandet skyldes, at græsset ikke har etableret sig ordentlig endnu, men derudover vil Jesper og Steen sørge for, at der holdes øje med områderne, og de sørger også for, om nødvendigt, en grubning.
e: Gæster til især Langevænget er forvirrede over de enkelte parcellers beliggenhed. Det blev derfor besluttet, at Malene spørger kommunen, om der kan opsættes små ekstra skilte med husnumre på de små stikveje ind ad Langevænget.
f: Næste års generalforsamling bør ligge lidt senere på dagen, f.eks. kl. 19.

Næste bestyrelsesmøde: Medio juni 2012.

Middelfart, 28. marts 2012