Der blev afholdt generalforsamling for grundejerforeningen ”Toften” tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 19.00 på Toftegårdsvej 16.

De fremmødte repræsenterede 56 ud af 76 grundejere inden for vores område.

Steen Mikkelsen blev valgt til dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt med 14 dages varsel, men ikke indenfor den i vedtægterne angivne periode. Formanden undskyldte og generalforsamlingen tilkendegav at mødet kunne fortsætte. Herefter gav dirigenten ordet til Jesper Aagaard, som fortalte lidt om det forgangne år, hvor der er blevet budt velkommen til Sildevænget i vores forening. Der har kun har været ganske lidt aktivitet i bestyrelsen i det forgange år, men vi har afholdt et bestyrelsesmøde samt et besigtigelsesmøde vedr. poppelhegnet mellem Laksevænget og Langevænget, som der var fremsat ønske om at få beskåret. Vi har i det forgangne år haft Kim Jacobsen til at rydde sne og Holmegaard til at slå græs på de grønne arealer.

Det fremsendte regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Et forslag var indkommet med henblik på at etablere en legeplads i området. Vi snakkede derfor lidt om hvilke udgifter projektet ville give, at man skal være opmærksom på at der er mange krav til en legeplads der skal opfyldes, når den skal være frit tilgængelig for alle og at der skal tegnes en forsikring. Der kom forslag om at man kan søge om midler fra fonde, kommunen og andre til etableringsomkostningerne. Vi kom godt omkring emnet, men blev enige om, at der nedsættes et udvalg, som skal undersøge priser, mulige finansieringsmåder, og en placering af legepladsen indenfor området. Udvalget skal også begynde at lave en langsigtet plan for beplantning i området. Vi håber på at mange vil deltage i udvalget og førstkommende møde bliver torsdag d. 13. juni 2013 kl. 19.00 på Assensvej 156, i stuehuset, hvor beplantnings- og legepladsudvalgets arbejde startes op.

Et andet forslag var beskæringen af poppelhegnet mellem Laksevænget og Langevænget. Bestyrelsen har indhentet en pris fra Holmegaard, som eks. moms lyder på kr. 19.145,- dette indeholder også levering af hegnsplanter til udfyldning mellem de eksisterende popler. Forslaget blev vedtaget.

Budgettet for 2013 blev vedtaget og vedhæftes til dette referat. Kontingent for 2013 bliver pr. grund 1700 kr.

Formand og bestyrelse, suppleant og revisor blev alle genvalgt. Der er ikke endnu behov for at ansætte en administrator.

Under punktet eventuelt blev flere ting bragt på banen.

Bestyrelsen skal kontakte kommunen og forhøre sig, om hvornår der kan etableres en sti med underførelse under Assensvej til forbindelse af vores stisystem med stisystem mod Hyllehøjskolen. Til højnelse af trafiksikkerheden for cyklister i området, og stien vil gøre vores område ekstra attraktivt.

Jesper skal undersøge priser på henvisningsskilte til de enkelte stikveje.

Grundejer der endnu ikke har bebygget deres grund blev mindet om, at man skal ukrudtsbekæmpe 2 gange årligt.

Der blev foretaget en drøftelse af parkeringsforholdene hos friskolen, fordi der i spidsbelastnings-tidspunkter holder mange biler og spærre for indkørsel ad Toften. Der blev fremsat et ønske om, at minde folk om, at der er højre vigepligt i området, hvor der ikke er markeret med hajtænder eller overkørsler.

Alle opfordres til at følge vores hjemmeside: http://toftenmiddelfart.dk og til at kontakte foreningen med deres mail-adresse, hvis denne ikke er foreningen bekendt.

Joomla templates by a4joomla