Den årlige generalforsamling blev afholdt onsdag d. 5. marts 2014 kl. 17, som varslet til medlemmerne torsdag d. 6. februar 2014.

Generalforsamlingen var således korrekt indkaldt.

På mødet blev Steen Mikkelsen udnævnt til dirigent, og så fulgte mødet den fremsendte dagsorden.

Jesper Aagaard gav en kort beretning om det forløbne år, med informationer om at gartnerarbejde og vinterbekæmpelse er blevet varetaget i 2013 af de samme som i det forgangne år, henholdsvis Holmegaard og Kim Jakobsen.

Udgifterne til vejbelysningen for Sildevænget er i løbet af 2013 blevet overtaget af grundejerforeningen. Hertil blev det bemærket, at der er nogle defekte lamper på Sildevænget, som skal repareres under garantien, og at dette arbejde er sat i gang.

Der var et indlæg fra Legeplads- og beplantningsudvalget, som desværre ikke har fået flere medlemmer, da de møder der er blevet afholdt i løbet af året, kun har været med deltagelse af Rasmus Pedersen og Malene Mikkelsen. Selv om vi har forsøgt via hjemmesiden at få flere til at deltage. Udvalget har indhentet flere tilbud fra Rudeco, på elementer til legepladsen samt et ”multi-hus” der kunne etableres ved siden af legepladsen. Pengene der skal bruges til udstyr til legepladsen vurderes til at være mellem 100.000 og 200.000 kr. hertil skal lægges udgifter til faldsand, og anden bearbejdning af jorden hvor legepladsen skal anlægges. Yderligere forarbejde vedr. etablering af legeplads vil derfor kræve flere medlemmer i foreningen, større egenkapital i foreningen og et udtalt ønske om at prioritere at bruge penge på projektet.

Regnskabet blev gennemgået, det fremviste et bedre resultat end forventet, da arbejdet med at beskære poppeltræerne mellem Laksevænget og Langevænget først er udført i 2014. Desuden har foreningen brugt færre penge på vinterbekæmpelse end ventet.

Budgettet, som var fremsendt med indkaldelsen blev vedtaget og bidraget for 2014 blev således fastsat til kr. 1.500,00 pr. grund.

Jesper blev genvalgt til formand.

Malene, Stephan og Inge blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Gottrup blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen og erstatter herefter Martin Ølgaard.

Peter Møller blev genvalgt til revisor.

Vi anser det ikke for nødvendigt at ansætte en administrator.

Under punktet eventuelt blev følgende emner drøftet:

Kim Jakobsen skal mindes om at huske at rydde sne på Sildevænget, når han rydder de andre stikveje.

Hvornår skal der ske færdiggørelse af rabatter, kantsten og slidlag på Langevænget? Det blev drøftet at det ville se pænere ud, men der ville opstå problemer når et byggeri igangsættes og eventuelt kørte græs-rabatten op, eller kørte kantsten i stykker o.lign.. Der blev fremsat et løsningsforslag der hed færdiggørelsesarbejder foretages når hver enkelt stikvej er 80 % bebygget.

På Laksevænget er der nu bebygget de nævnte 80%. Det er derfor aftalt med Jesper Aaggard, at området skal færdiggøres. Arbejdet vil blive udført i september/oktober i år. Forinden vil Jesper indkalde beboerne til en gåtur på vænget, således at vi kan blive enige om, hvad færdiggørelsen indebærer.

Forhold omkring parkeringslommen i grus på Laksevænget blev drøftet.

Ukrudtsbekæmpelse på tomme byggegrunde blev drøftet, da der i vedtægterne står at man skal bekæmpe ukrudt 2 gange årligt. Timingen af dette arbejde er dog vigtig, da det helst skal ske inden ukrudtet kaster frø. Hvis en grundejer ønsker at påminde sin nabo om at ukrudtbekæmpe, så er man velkommen til at rette henvendelse til formanden.

Arbejdet med støjvolden mod jernbanen blev der snakket om, da der er blevet flyttet meget jord fra byggepladsen ved Keramikmuseets udvidelse og op til støjvolden. Det vurderes at støjvolden nu er ¼ færdig i længden.

Skiltningen i området blev drøftet, da vi tidligere har snakket om skilte ved stikvejene, der fortæller hvilke husnumre stikvejen omfatter. Et Plancheskilt ved indkørslen til Toften blev der også foreslået, så man kan danne sig et overblik over området. Formanden undersøger stikvejs-skilte, samt gør Kommunen opmærksom på en lunke ved Toften, hvor der ofte samles vand der generer trafikken.

Laksevænget 7 ønskede at forlænge en vold og beplante den med andet end græs.

Vi talte om at stisystemet nu bliver forbundet med stierne på den anden side af Assensvej, da Kommunen snart igangsætter en underføring af stien under Assensvej. Lignende underføring er sket ved den nye rundkørsel ved aulbyvej og hovedvejen. Det bliver godt at skolebørn nu kan cykle uden at krydse Assensvej.

Vi skal prøve at gøre lidt mere reklame for hjemmesiden. I første omgang producerer Stephan et banner, som bestyrelsen opfordres til at anvende efter forgodtbefindende.

Alle medlemmer opfordres til at følge hjemmesiden www.toftenmiddelfart.dk, samt til at fremsende sin e-mailadresse til foreningen, hvis man har modtaget indkaldelsen pr. brev.

Joomla templates by a4joomla