Afholdt tirsdag d. 17. marts 2015 på Hyllehøjskolen. De fremmødte repræsenterede 52 ud af 77 grundejere inden for vores område.

Jesper Aagaard blev valgt til dirigent, da der ikke var nogen der meldte sig. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da de fremmødte repræsenterede mere end 50 % af medlemmerne, og at en evt. vedtægtsændring ville kræve 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Formanden aflagde sin beretning. Vi har i 2014 haft Kim Jacobsen til at rydde sne og Holmegaard til at slå græs ligesom i de andre år. Der har ikke været indsendt nogen klager over deres arbejde.

Bestyrelsen vil gerne ændre rækkefølgen på punkt 6 og 7 i den dagsorden der fremgår af vedtægterne.

Det fremsendte regnskab for 2014 blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen, ligesom det var godkendt af foreningens revisor. Det kommende års kontingent blev således fastholdt på kr. 1.500 pr. medlem. De tre medlemmer der ikke har indbetalt for 2014, eller en del af 2014 vil få en rykker igen, men den ene er det svært at spore, da han er fraflyttet uden at indberette sin nye adresse. Det er både sælger og købers pligt at anmelde ejerskifte til foreningen.

Det fremsendte forslag fra Ole Gottrup vedrørende en præcisering af omstændighederne ved overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen blev gennemgået. Den fremsendte tekst burde ændres til 80 %, da dette har været drøftet på tidligere generalforsamling. Der burde stå, at grundejerforeningen kun er pligtig til at vedligeholde overdragne vænger. Desuden var der kritiske indlæg mod, at grundejerforeningen skulle afholde omkostningerne ved overdragelse. Forslaget blev således afvist, og den nye bestyrelse blev opfordret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen er enige om en ny tekst. Ligeledes blev det drøftet om man kan præcisere, at overdragelsesforretningen kun kan ske efter Middelfart Kommunes godkendelse af færdiggørelsen af et vejprojekt.

Valg til ny formand blev Stephan Randahl Bjerre.

Valgt til bestyrelsen blev Inge Nørgaard, Ole Gottrup, Jesper Aagaard, Stephan Randahl Bjerre og nyt medlem Hans Bak, Langevænget 9.

Valgt til suppleant blev Malene Mikkelsen.

Genvalg til revisor blev Peter Møller.

Genvalgt til revisor suppleant blev Jan Zederkof.

Bestyrelsen skønner fortsat at der endnu ikke er behov for at ansætte en administrator, så dette punkt udgik.

Under punktet eventuelt gjorde Ole Gottrup opmærksom på, at foreningen kunne søge om LAG-midler til fremtidige tiltag i vores område. Der blev indsamlet flere e-mailadresser på medlemmer, og medlemmerne opfordres til at følge med på foreningens hjemmeside, samt indsende nye e-mailadresser til bestyrelsen.

Derudover diskuterde vi muligheden for, at spare udgifterne til en elektriker, og i stedet for en beboer til at udskifte pærer i lygterne langs stisysterme, når de springer. Jeff Vase, Langevænget 27 meldte sig friviligt. Bestyrelsen aftaler detaljer med ham.

Joomla templates by a4joomla