Kære nybygger

Som beboer i udstykningen Toften er du medlem af grundejerforeningen og derfor også med til at betale for vedligeholdelsen af vores fælles områder.

I bestyrelsen gør vi vores bedste for, at der er orden i området og at det ser pænt ud. Men vi forsøger også at holde omkostningerne nede. Vi er derfor opmærksomme på:

  • Grunde der ikke bliver slået og vedligeholdt.
  • Grundejere der har taget grundejerforeningens arealer ind til egen grund.
  • Grundejere der lægger jord ud på fælles arealer og fortove og sågar veje.
  • Grundejere der skal i gang med at bygge og ødelægger fællesarealer, fortove og veje.

Alle bør være opmærksomme på disse forhold. Det er grundejerforeningen, altså os selv, som ellers skal udbedre disse forhold.

Som grundejer skal du være opmærksom på, at al byggeaktivitet skal foregå inde på egen grund. Rabatter, veje og fællesområder må derfor ikke belastes af byggematerialer, containere, jord m.m.

Kontroller hvor skelpælene står. Typisk er der mellem 1,0 og 1,5 m fra astfaltkant og ind til skel til grunden.

Hække stakit og havemur: Alle sådanne anlæg skal stå inde på egen grund. Hvis de etableres i skel skal det ske i fællesskab med naboen, dvs. ofte Grundejerforeningen. Etableres det i skel skal begge naboer også deles om vedligeholdelsen. Grundejerforeningen vil ikke være fælles med nogen grundejere om vedligeholdelse. Derfor skal hække m.m. stå på egen grund. Der er visse steder langs stier hvor hække er etableret i fællesområdet. Når disse hække breder sig ind over stien kan det blive nødvendigt at fjerne dem.

Lad os i fællesskab holde orden til glæde for os alle sammen.